Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Tập đoàn Xây dựng Ricons
29/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo phát hành số 248/Ricons-2021 ngày 06/04/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons. Phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/RICONS-2021 ngày 03/03/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 004/QĐ-HĐQT-2021 ngày 30/03/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác