Skip to content
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Hàng không Vietjet
19/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 13/21/VJC-CBTT ngày 12/03/2021 của CTCP Hàng không Vietjet (mã cổ phiếu: VJC, niêm yết tại HSX). Phương án bán cổ phiếu quỹ thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10-21/VJC-HĐQT-NQ ngày 05/03/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác