Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Mía đường Sơn La
01/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 21/ĐLS-HĐQT ngày 25/01/2021 của CTCP Mía đường Lam Sơn (mã cổ phiếu: LSS, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Việc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo phương án tại Nghị quyết HĐQT số 37.NQ/ĐLS-HĐQT ngày 25/01/202, Nghị quyết HĐQT số 58.NQ/ĐLS-HĐQT ngày 19/02/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác