Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Pymepharco của Stada Service Holding B.V (STADA)
04/08/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của CTCP Pymepharco (mã cổ phiếu PME, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai số 01/STADA/2021 ngày 02/06/2021 của Stada Service Holding B.V (STADA). Theo đó, STADA chào mua công khai 355.911 cổ phiếu CTCP Pymepharco.

UBCKNN

Các tin khác