Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền của CTCP Tập đoàn Hà Đô
15/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo Báo cáo phát hành số 344/CV-CTHĐ ngày 12/5/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 41/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác