Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc
18/12/2020

  

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty). Phương án chào mua công khai của Công ty thực hiện theo Nghị quyết HĐTV số 25/11-20/NQ-HĐTV ngày 25/11/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác