Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đối với cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết
26/11/2020

Ngày 20/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đối với cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT). Theo Báo cáo, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đã chào mua thành công 1.637.920 cổ phiếu BBT.

UBCKNN

Các tin khác