Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai của Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10
29/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 19/10/2020 của Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10 (Mã chứng khoán: L10 – niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng đã thực hiện mua 779.869 cổ phiếu L10 (đạt 77,99% số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua).

UBCKNN

Các tin khác