Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam của CTCP Tập đoàn PAN
07/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán VFG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) của CTCP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán PAN, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 18/9/2020. Phương án chào mua công khai cổ phiếu VFG của CTCP Tập đoàn PAN được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-08/2020/NQ-HĐQT ngày 31/8/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác