Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán KB Việt Nam
12/10/2021

UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (Công ty). Việc chào bán được thực hiện theo phương án nêu tại Công văn không số ngày 06/9/2021 do Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký về việc đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác