Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
15 năm hoạt động, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện tốt vai trò về hoạt động đăng ký lưu ký và bù trừ thanh toán chứng khoán
13/07/2020

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán được thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị sự nghiệp có thu; Ngày 18/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động sang mô hình Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước. Với vị thế mới này, VSD đã nâng cao tính tự chủ về tài chính, tách biệt quản lý nhà nước với công tác điều hành, nâng cao vai trò trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường và nhu cầu đổi mới công nghệ.

Có thể nói, qua gần 15 năm hoạt động, VSD đã và đang hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh đặc biệt của mình, đảm bảo cho các dòng tiền và tài sản trên thị trường chứng khoán luôn chu chuyển nhịp nhàng, thông suốt, an toàn hiệu quả và bảo mật; góp phần không nhỏ vào sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, thể hiện ở một số kết quả dưới đây.

Trên chặng đường gần 15 năm hình thành và phát triển, hoạt động đăng ký lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán và đặc biệt là hoạt động phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới tại VSD đã đạt được những bước tiến vượt bậc cả về lượng và chất. Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ cho các chứng khoán trên thị trường chứng khoán cơ sở, VSD đã thực hiện cung cấp dịch vụ cho các quỹ đầu tư và các dịch vụ bù trừ thanh toán cho thị trường chứng khoán phái sinh. Cùng với phạm vi cung cấp dịch vụ mở rộng, khối lượng công việc do VSD thực hiện ngày càng gia tăng theo quy mô của thị trường thể hiện ở các kết quả như sau (số liệu tính đến 31/5/2020):

- Về cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán cơ sở: Tính đến ngày 31/5/2020, số dư mã chứng khoán đăng ký tại VSD là 2.353 mã, với tổng số dư chứng khoán đăng ký tại VSD đạt 164 tỷ chứng khoán, tăng gấp 7,7 lần về số mã chứng khoán và tăng gấp 51,1 lần về số chứng khoán so với năm 2006; cùng với hoạt động đăng ký, hoạt động lưu ký cũng có kết quả khả quan với tổng số dư chứng khoán lưu ký tại VSD đạt gần 94 tỷ chứng khoán, tăng 45 lần so với năm 2006 và (chiếm hơn 57% tổng số chứng khoán đăng ký tại ngày 31/5/2020). Số lượng thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản trực tiếp của VSD là 121 thành viên và tổ chức (bao gồm 82 công ty chứng khoán, 6 ngân hàng lưu ký trong nước, 8 ngân hàng lưu ký nước ngoài và 25 tổ chức mở tài khoản trực tiếp). Tổng giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán qua VSD từ năm 2006 đến ngày 31/5/2020 đạt hơn 22 triệu tỷ đồng, tăng 355 lần so với năm 2006. Riêng 5 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị thanh toán qua VSD đã đạt tới con số 1,6 triệu tỷ đồng. Tính đến 31/5/2020, số lượng tài khoản nhà đầu tư do VSD quản lý đến ngày 31/5/2020 là 2,5 triệu tài khoản, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2010. Tổng mã số giao dịch chứng khoán đã cấp cho nhà đầu tư nước ngoài là 34.052 mã số, trong đó, có 29.389 mã số cá nhân và 4.663 mã số tổ chức, lần lượt tăng 13,3 lần và gần 26 lần.

- Về cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh: tính đến ngày 31/5/2020 đã có 116.933 tài khoản của NĐT được đăng ký trên hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh của VSD, tăng 6,8 lần so với cuối năm 2017 (năm đầu khai trương thị trường). Tổng giá trị thanh toán qua VSD từ năm 2017 đến ngày 31/5/2020 đạt 6.382 tỷ đồng, tăng gấp 14,3 lần so với cuối năm 2017. Riêng 5 tháng đầu năm 2020 đã đạt tới 1,6 nghìn tỷ đồng và không có trường hợp nào phải sử dụng đến Quỹ bù trừ để đảm bảo khả năng thanh toán. Số lượng thành viên bù trừ của VSD đến thời điểm 31/5/2020 là 19 thành viên, tăng 12 thành viên so với năm 2017 (năm đầu khai trương thị trường), gồm 04 thành viên bù trừ chung và 15 thành viên bù trừ trực tiếp.

- Về cung cấp dịch vụ cho các Quỹ đầu tư: VSD là một trong những tổ chức được cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và dịch vụ quản trị quỹ cho các quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo quy định của pháp luật. Trong giai đoạn này, cùng với sự phát triển của ngành quỹ tại Việt Nam, VSD đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc đáp ứng các nhu cầu về sử dụng dịch vụ của công chúng đầu tư, thành viên thị trường, nhờ đó, hoạt động dịch vụ quỹ tại VSD đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng, cụ thể:

+ Đối với quỹ mở: VSD triển khai cung cấp dịch vụ cho quỹ mở từ tháng 9/2013. Tính đến hết 31/5/2020, VSD đã cung cấp dịch vụ cho 29 quỹ mở - quỹ đang giao dịch (trên tổng số 32 quỹ mở đã ký hợp đồng với VSD). Trong giai đoạn 2013-31/5/2020, thực hiện 8.759 phiên giao dịch với tổng giá trị giao dịch đạt 88.672 tỷ đồng, so với năm đầu khai trương, tăng 51,2 lần về số phiên và tăng 89,64 lần về giá trị giao dịch.

+ Đối với quỹ ETF: VSD triển khai cung cấp dịch vụ cho quỹ ETF từ tháng 9/2014. Tính đến hết 31/5/2020, VSD đã cung cấp dịch vụ cho 04 quỹ ETF, Trong giai đoạn 2014-31/5/2020, thực hiện tổ chức 2.220 phiên giao dịch, với tổng giá trị giao dịch đạt 12.113 tỷ đồng, so với năm đầu khai trương, tăng gấp 32,65 lần về số phiên và tăng 148 lần về giá trị giao dịch.

Ngoài ra, VSD thường xuyên rà soát, ban hành mới cũng như sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình nghiệp vụ trong các hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các tổ chức phát hành, nhà đầu tư, phù hợp với văn bản pháp lý của ngành và các quy định của pháp luật có liên quan; kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn cho thành viên, các tổ chức phát hành và công chúng đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường cũng như giải quyết các các khó khăn vướng mắc cho thành viên, các tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Có được các kết quả trên là nhờ tập thể VSD đã nỗ lực không ngừng để đổi mới các hoạt động nghiệp vụ, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới cũng như hoạt động hợp tác quốc tế.v.v., cụ thể

Về hoạt động đăng ký chứng khoán (ĐKCK)

Trong giai đoạn 2006-2020, VSD chủ động cải tiến hệ thống, đổi mới hoạt động nghiệp vụ ĐKCK nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phát hành ĐKCK tại VSD, bao gồm:

(i) thực hiện ĐKCK tập trung dưới hình thức ghi sổ theo Luật chứng khoán và thông lệ quốc tế nhằm hỗ trợ chuẩn hóa cho công tác phát hành chứng khoán, quản lý thông tin cổ đông của các công ty đại chúng; (ii) triển khai cung cấp dịch vụ lưu ký đồng thời với ĐKCK, nhằm giảm các chi phí cho tổ chức phát hành và các bên liên quan trong việc phát hành, theo dõi và quản lý chứng chỉ chứng khoán; (iii) đảm nhận chức năng cấp mã ISIN cho các chứng khoán tại thị trườngViệt Nam theo đúng chuẩn mực quốc tế; (iv) nâng cấp hệ thống và cải tiến thủ tục nhằm thực hiện ĐKCK tập trung và phân định lại việc quản lý hoạt động đăng ký theo vị trí địa lý nhằm khắc phục nhược điểm quản lý phân tán và tạo điều kiện cho các Tổ chức phát hành (TCPH) trong làm việc, trao đổi với VSD; (v) thực hiện cải tiến hệ thống công nghệ cho phép đẩy nhanh quy trình đăng ký, lưu ký TPCP từ 4 ngày làm việc xuống thực hiện ngay trong ngày, nhờ đó đã rút ngắn thời gian từ ngày đấu thầu, phát hành TPCP đến ngày niêm yết giao dịch trên Sở GDCK từ 6 ngày làm việc năm 2012 xuống chỉ còn chưa đầy 2 ngày làm việc; (vi) rút ngắn quy trình thanh toán tiền lãi, gốc trái phiếu từ ngày đăng ký cuối cùng đến ngày thanh toán trái phiếu từ 6 ngày làm việc xuống còn 4 ngày làm việc.

- Thực hiện triển khai một số sản phẩm/dịch vụ mới như: dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục (ETF); dịch vụ bỏ phiếu điện tử (e-voting); dịch vụ đăng ký cho sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW).

Về hoạt động lưu ký chứng khoán (LKCK)

Trong giai đoạn 2006-2020, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận cho các hoạt động lưu ký, các tổ chức lưu ký, VSD đã tập trung vào:

- Cơ cấu và đổi mới hoạt động lưu ký theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, bao gồm: (i) thực hiện phi vật chất hóa chứng chỉ lưu ký và chuyển khoản theo hình thức ghi sổ nhằm đáp ứng chuẩn mực quốc tế về phi vật chất hóa các chứng chỉ trong hoạt động LKCK; (ii) tổ chức lại hoạt động cung cấp dịch vụ LKCK tập trung thay cho mô hình phân tán theo từng Sở GDCK như trước kia, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên và nhà đầu tư khi lưu ký tại VSD; (iii) phát triển hệ thống cho phép theo dõi thông tin sở hữu chứng khoán đến từng nhà đầu tư cho phép quản lý tối đa 5 triệu tài khoản; (iv) bổ sung thêm một số tài khoản lưu ký chứng khoán để theo dõi hạch toán chứng khoán đã đăng ký tại VSD nhưng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch tại các sở giao dịch (chứng khoán chờ giao dịch); (v) kết nối với thành viên qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến; (vi) thực hiện chỉnh sửa hệ thống trong hoạt động lưu ký chứng khoán bổ sung các trường hợp lưu ký, chuyển khoản nhằm rút ngắn thời gian lưu ký chứng khoán, mở rộng dịch vụ lưu ký cho các chứng khoán chưa niêm yết và tạo điều kiện linh hoạt cho các hoạt động giao dịch, kinh doanh chứng khoán của các nhà đầu tư trên các thì trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam; (vii) hoàn thành kết nối hệ thống điện tử giữa VSD và Sở giao dịch của Ngân hàng Nhà nước để chuyển khoản giấy tờ có giá.

- Cơ cấu lại hệ thống thành viên tại VSD theo hai nhóm là thành viên lưu ký và thanh viên bù trừ từ năm 2017 nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới sau giao dịch.

- Thực hiện triển khai một số sản phẩm/dịch vụ mới trong nghiệp vụ lưu ký chứng khoán bao gồm: (i) dịch vụ vay cho vay chứng khoán nhằm hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên lưu ký của VSD do sửa lỗi dẫn đến tạm thời thiếu hụt chứng khoán để thanh toán và thành viên lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) có đủ chứng khoán để góp vốn và thực hiện giao dịch hoán đổi danh mục với quỹ ETF; hỗ trợ thành viên bù trừ vay trái phiếu chính phủ (TPCP) để thanh toán chuyển giao tài sản cơ sở khi thực hiện HĐTL TPCP và thành viên đấu thầu TPCP vay TPCP để bán; (ii) đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài; (iii) triển khai cung cấp dịch vụ quản lý tài sản thế chấp cho các thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

Về hoạt động Bù trừ thanh toán chứng khoán (BTTT)

Trong giai đoạn 2006 – 2020, VSD đã nỗ lực liên tục không ngừng cải thiện năng lực hệ thống cũng như áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đảm bảo hoạt động BTTT cho các giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán được thực hiện an toàn, thông suốt, đúng thời gian, đáp ứng quy mô ngày càng mở rộng của thị trường, trong đó nổi bật là:

- Thực hiện quản lý tập trung hoạt động TTBT giao dịch chứng khoán hoạt động nghiệp tại trụ sở chính; nhận kết quả giao dịch và thực hiện thanh toán bù trừ cho khoảng 100.000 giao dịch với thời gian xử lý dưới 10 phút; thực hiện bù trừ chung nghĩa vụ thanh toán tiền cho các giao dịch trên các thị trường có cùng ngày thanh toán và phương thức thanh toán, giúp hạn chế đáng kể tình trạng mất khả năng thanh toán của các thành viên năm 2010.

- Thực hiện áp dụng cơ chế lùi thời hạn thanh toán đối với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tạm thời mất khả năng thanh toán tiền/chứng khoán nhằm cho phép thành viên có thêm thời gian để khắc phục, hạn chế tối đa để xảy ra các trường hợp phải loại bỏ không thanh toán năm 2015.

- Triển khai thành công việc rút ngắn quy trình thanh toán giao dịch chứng khoán cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ về 16h30 ngày T+2 năm 2016.

- Triển khai thành công hoạt động chuyển chức năng thanh toán tiền giao dịch TPCP từ ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước từ 01/8/2017.

- Triển khai thành công hoạt động bù trừ thanh toán giao chứng khoán cho thị trường chứng khoán phái sinh từ ngày 10/8/2017 với sản phẩm đầu tiên là HĐTL chỉ số VN30; ngày 4/7/2019 với sản phẩm thứ hai là HĐTL TPCP có tài sản cơ sở là TPCP kỳ hạn 5 năm.

Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin

Để thực hiện các giải pháp tái cấu trúc tổ chức thị trường, hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động và giao dịch trên thị trường chứng khoán, trong giai đoạn 2006-2020, VSD đã tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới phục vụ thị trường, cụ thể:

- Về áp dụng một số ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống nghiệp vụ: (i) áp dụng chữ ký số vào việc trao đổi nghiệp vụ trên hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSD trong hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán chứng khoán nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống; (ii) thực hiện nâng cấp và phát triển hệ thống công nghệ thông tin để cung cấp các dịch vụ cho quỹ đầu tư, bổ sung các chức năng hệ thống liên quan đến hoạt động vay cho vay chứng khoán, e-voting, đăng ký mã số trực tuyến, cung cấp các dịch vụ cho chứng quyền có bảo đảm (CW); (iii) đưa vào ứng dụng bộ điện chuẩn ISO15022 trên cổng giao tiếp trực tuyến nhằm giảm bớt các khâu xử lý thủ công, giảm thiểu rủi ro, đẩy nhanh quá trình điện tử hóa các hoạt động nghiệp vụ của VSD; (iv) chuyển chức năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ (TPCP) qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN); (v) xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP).

- Về áp dụng công nghệ trong an toàn và bảo mật thông tin tại VSD: (i) hoàn thành xây dựng hệ thống kiểm soát truy cập cơ sở dữ liệu nghiệp vụ (Database Firewall); (ii) hoàn thành xây dựng hệ thống phòng chống tấn công có chủ đích (APT); (iii) hoàn thành xây dựng hệ thống phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DOS); (iv) hoàn thành xây dựng hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập (IPS/IDS); (v) tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về an toàn và bảo mật thông tin.

Ngoài ra, VSD đã và đang tích cực tham gia phối hợp triển khai dự án gói thầu 04 về “Thiết kế giải pháp, cung cấp lắp đặt, chuyển giao hệ thống CNTT – Sở GDCK Tp.HCM” với tư cách là đơn vị thụ hưởng. Về cơ bản, các hạng mục của VSD trong dự án 04 được triển khai theo đúng yêu cầu, tiến độ của dự án.

Bên cạnh các kết quả về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nêu trên, trong giai đoạn 2006-2020, VSD đã thiết lập được quan hệ song phương và đa phương, với nhiều tổ chức, hiệp hội và diễn đàn chuyên ngành trong khu vực và quốc tế. Trong giai đoạn này, bên cạnh việc ký kết hàng loạt các biên bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức bù trừ thanh toán và lưu ký, tổ chức tài chính của các nước trong khu vực và thế giới, VSD đã là thành viên chính thức nhiều Hiệp hội, diễn đàn chuyên ngành. VSD cũng đã đăng cai thành công một số cuộc họp và hội thảo quốc tế, tạo được dấu ấn với bạn bè quốc tế. Nhờ quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, không những VSD học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn mà còn giúp VSD nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Với những kết quả đã đạt được trên đây, VSD đã khẳng định được vai trò và vị thế là tổ chức duy nhất của Nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ sau giao dịch theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Điều đó càng cho thấy sự lớn mạnh không ngừng và vươn xa của VSD trong thời gian qua cũng như để khẳng định vai trò không thể thiếu của VSD với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhờ đó, VSD đã 2 lần được nhận cờ thi đua của Chính phủ (2010, 2013) và đặc biệt năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 10 năm đi vào hoạt động, VSD đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng II.

Định hướng và giải pháp phát triển của Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới

Thực hiện triển khai Luật Chứng khoán năm 2019 và các giải pháp cơ cấu lại thị trường chứng khoán theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cơ quan quản lý; phương án tái cơ cấu VSD giai đoạn 2016-2020, chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của VSD, để đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường nói chung và của VSD nói riêng, hơn nữa, với mong muốn “nâng tầm vị thế” và trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trên chặng đường vừa qua, VSD sẽ quyết tâm hơn nữa để trở thành một trong những trung tâm bù trừ và lưu ký hàng đầu khu vực. Trong giai đoạn phát triển tới, đặc biệt hơn trong năm 2020 - năm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 20 năm hoạt động của TTCK, cũng như kỷ năm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính- VSD sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp cả trong ngắn hạn và dài hạn, cụ thể:

Thứ nhất, chuẩn bị các công tác cho việc chuyển đổi sang mô hình Tổng công ty theo Luật Chứng khoán năm 2019 sau khi có quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ. Đây sẽ là dấu ấn trong chặng đường phát triển của VSD nhằm hướng đến mục tiêu trở thành một trong những tổ chức lưu ký bù trừ hàng đầu khu vực.

Thứ hai, tham gia xây dựng/góp ý hoàn thiện cho các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán năm 2019; phối hợp với chủ đầu tư triển khai kịp thời các công việc liên quan đến gói thầu 04 về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở GDCK TP. HCM” nhằm xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thống nhất cho toàn thị trường.

Thứ ba, VSD sẽ nghiên cứu triển khai một số sản phẩm/dịch vụ mới để sẵn sàng triển khai khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý như: nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về; dịch vụ quản lý chứng khoán thế chấp và đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD theo yêu cầu của khách hàng; mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) cho TTCK cơ sở; tiếp tục nghiên cứu và triển khai hợp đồng tương lai trên bộ chỉ số mới và triển khai cung cấp dịch vụ cho sản phẩm Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.v.v..

Thứ tư, VSD cũng sẽ tiếp tục tập trung vào nâng cao đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ như đầu tư xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử cho tổ chức phát hành, nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain, Big data, e-passbook, v.v. tạo nền tảng để VSD nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

  Thứ năm, với mong muốn vươn cao và vươn xa hơn nữa, VSD sẽ nghiên cứu để mở rộng và phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho các giao dịch xuyên biên giới, hướng tới các liên kết quốc tế để vòng tuần hoàn tiền và tài sản không chỉ luân chuyển nhịp nhàng, thông suốt an toàn trên thị trường chứng khoán trong nước mà còn lan tỏa ra các thị trường khu vực và quốc tế, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu phát triển của thị trường.

VSD tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN, sự ủng hộ của các thành viên thị trường, tổ chức phát hành, nhà đầu tư và nỗ lực của tập thể lãnh đạo nhân viên VSD cũng như sự hỗ trợ của toàn ngành chứng khoán, VSD sẽ hoàn thành tốt các nhóm giải pháp nêu trên, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của TTCK Việt Nam.

TTLKCKVN

Các tin khác