Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán với công tác tạo nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán qua 25 năm hình thành và phát triển thị trường chứng khoán
16/11/2021

  Nguồn nhân lực ngành chứng khoán và sứ mệnh lịch sử của Trung tâm NCKH&ĐTCK

Đối với các nước có nền kinh tế thị trường, thị trường chứng khoán (TTCK) được hình thành một cách tự phát, đáp ứng nhu cầu của các bên tham gia thị trường và sau đó theo quá trình phát triển dần được định hướng đưa vào khuôn khổ và có sự giám sát, quản lý của nhà nước. Riêng đối với Việt nam và một số nước, song song với việc chuyển đổi mô hình kinh tế, từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc thành lập, xây dựng và phát triển TTCK được định hướng và tiến hành đồng thời ngay tại thời điểm đó. Chính vì đặc điểm khác biệt này trong quá trình hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam, tầm quan trọng của nguồn nhân lực có chất lượng cho sự vận hành hiệu quả của thị trường là điều mà các lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thời kỳ đầu nhận thức rất rõ. Đây thực sự là một thách thức không hề nhỏ đối với UBCKNN, khi mà tại thời điểm 25 năm trước đây ở Việt Nam chứng khoán là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Như chúng ta đều biết, nguồn nhân lực ngành chứng khoán thường rất đa dạng, nhưng dựa theo tính chất hoạt động thị trường, chúng ta có thể phân loại thành 04 nhóm chính sau đây:

(1) Nhóm cán bộ quản lý, giám sát TTCK: Đó là công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước (bộ phận trực tiếp là công chức UBCKNN), viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và các cơ quan/đơn vị có liên quan. Ngoài ra, liên quan đến nhóm này còn có nhóm cán bộ thuộc Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) .v.v. Họ cũng là các cán bộ nòng cốt, trực tiếp tham gia quản lý, vận hành TTCK.

(2) Nhóm người hành nghề kinh doanh chứng khoán: Đó là những người chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho thị trường, nhà đầu tư. Họ là các cán bộ thuộc các tổ chức kinh doanh chứng khoán và tổ chức trung gian khác như ngân hàng thanh toán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát v.v.

(3) Nhóm nhà đầu tư: Họ là những nhà đầu tư có tổ chức và cá nhân, kể cả các nhà đầu tư tiềm năng, trong và ngoài nước, với mục tiêu tham gia thị trường, tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn các dạng sản phẩm đầu tư, đưa ra các quyết định đầu tư và chấp nhận các rủi ro của thị trường. Nếu không có sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư với tư cách là bên cầu, TTCK sẽ không thể phát triển mạnh về quy mô, khó đạt được sự đa dạng về sản phẩm và hiệu quả hoạt động.

(4) Nhóm các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy chứng khoán ở Việt Nam, những người đóng góp nhiều ý tưởng và công trình nhằm phát triển thị trường và sản phẩm đầu tư, trong việc đào tạo và truyền tải kiến thức chuyên môn cho đội ngũ hành nghề cũng như công chúng đầu tư trên thị trường.

Có thể nói, các nhóm thành viên tham gia TTCK nói trên là một trong các yếu tố then chốt góp phần vào sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của TTCK Việt Nam ngày nay.

Một điểm đặc trưng của TTCK là tính chất phức tạp, hay biến động của thị trường, tạo nhiều cơ hội cho nhà đầu tư thu lợi nhuận nhưng cũng ẩn chứa nhiều yếu tố rủi ro. Bên cạnh đó, đây là một lĩnh vực thường xuyên có nhiều loại sản phẩm đầu tư và dịch vụ đầu tư mới, hiện đại và phức tạp, được đưa ra nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cả bên cung (doanh nghiệp đại chúng, niêm yết) và bên cầu (các tổ chức và cá nhân đầu tư). Tất cả các đặc điểm này, cùng với mức độ hội nhập thị trường vốn ngày càng gia tăng giữa các nước/khu vực, khiến cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho TTCK Việt Nam lại càng trở nên quan trọng và chịu nhiều sức ép.

image

Khai giảng khóa học cơ bản về thị trường chứng khoán tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước (Tp. Hồ CHí Minh 4-16/5/1998)

Vào thời điểm ban đầu khi thành lập UBCKNN (năm 1996), nhận thức được vấn đề quan trọng về nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán, vào ngày 05/12/1997, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1038/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và TTCK, nay là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán ( sau đây gọi tắt là Trung tâm) - đơn vị trực thuộc Ủy ban, với hai nhiệm vụ chính là triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán mới khai sinh này.

Có thể nói rằng, việc thành lập Trung tâm được coi là bước khởi đầu quan trọng và bài bản nhằm đặt nền móng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán. Cùng với sự hình thành và phát triển các Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm phục vụ cho hoạt động của thị trường, Trung tâm đã mang sứ mệnh lịch sử của mình là đơn vị đầu mối chính triển khai các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho TTCK Việt Nam ngay từ thời kỳ đầu cho tới ngày hôm nay.

  Kết quả tạo nguồn nhân lực ngành chứng khoán do Trung tâm thực hiện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, trong nhiều năm qua, Trung tâm đã và đang triển khai ngày càng nhiều các loại hình đào tạo khác nhau cho tất cả các nhóm nguồn nhân lực trên thông qua: (1) Đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán; (2) Đào tạo quản trị công ty; (3) Đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức UBCKNN và cán bộ quản lý có liên quan; (4) Đào tạo, tuyên truyền phổ cập kiến thức cho công chúng đầu tư – xã hội.

Trải qua chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo các cấp, Trung tâm đã và đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong, đóng góp ngày càng lớn trong sự nghiệp phát triển chung của TTCK Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo về chứng khoán và TTCK nói riêng.

Phần dưới đây thể hiện một số kết quả đào tạo nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán do Trung tâm thực hiện từ năm 1998 đến nay.

1. Đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán

Cùng với sự phát triển của TTCK, chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán dành cho người hành nghề (hay còn gọi là Chương trình đào tạo cho người hành nghề) đã được Trung tâm xây dựng, cập nhật và bổ sung theo từng giai đoạn.

Giai đoạn 1998-2008, chương trình đào tạo người hành nghề chứng khoán gồm 03 chương trình đào tạo chuyên môn áp dụng chung cho người hành nghề chứng khoán và công chúng đầu tư, đó là: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và TTCK (tên gọi trước đây là Cơ bản về chứng khoán và TTCK, Pháp luật về chứng khoán và TTCK (tên gọi trước đây là: Luật áp dụng trong ngành Chứng khoán), Phân tích và đầu tư chứng khoán. Đi kèm với các chương trình đào tạo chuyên môn này là 03 giáo trình chuyên môn tương ứng với từng chương trình.

Giai đoạn 2009-2015, thực hiện Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy chế hành nghề chứng khoán, chương trình đào tạo người hành nghề chứng khoán đã được đổi mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo của người hành nghề chứng khoán, cũng như phù hợp với giai đoạn phát triển mới của TTCK Việt Nam; Chương trình đào tạo người hành nghề chứng khoán gồm 07 chương trình đào tạo chứng chỉ chuyên môn, đó là: 03 chương trình đào tạo như ở giai đoạn trước; bổ sung 04 chương trình đào tạo mới, gồm: Môi giới và Tư vấn Đầu tư chứng khoán, Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành chứng khoán, và Quản lý quỹ và tài sản. Tương ứng với 07 chương trình đào tạo chứng chỉ chuyên môn là 07 giáo trình chuyên môn, được Trung tâm xây dựng và đưa vào giảng dạy theo khuôn khổ hỗ trợ chuyên môn từ dự án tăng cường năng lực cho UBCKNN của Bộ Kinh tế Thụy Sỹ (SECO) giai đoạn 2006-2009.

image

Hoạt động đào tạo của Trung tâm NCKH&ĐTCK

Giai đoạn từ 2016 tới nay, Trung tâm đã xây dựng và triển khai thêm chương trình đào tạo về chứng khoán phái sinh và TTCK phái sinh (cùng với giáo trình giảng dạy chuyên sâu cho khóa đào tạo này), nhằm phục vụ cho nguồn nhân lực của TTCK phái sinh ở Việt Nam.

Như vậy, cho đến nay, chúng ta có tổng cộng 08 chương trình đào tạo chứng chỉ chuyên môn gắn liền với 08 bộ giáo trình và 08 chứng chỉ chuyên môn. Các khóa đào tạo chuyên môn này là điều kiện bắt buộc đối với đội ngũ người hành nghề trên TTCK Việt Nam. Hiện nay trên thị trường có 03 chứng chỉ hành nghề chứng khoán, gồm chứng chỉ Môi giới chứng khoán, chứng chỉ Phân tích tài chính, chứng chỉ Quản lý Quỹ. Bên cạnh đó, để được cấp phép hoạt động trên TTCK phái sinh, người hành nghề sẽ phải học và có chứng chỉ chuyên môn về CKPS.

Tính đến tháng 10/2021, Trung tâm đã triển khai tổ chức hơn 1.657 khóa đào tạo chuyên môn về chứng khoán cho gần 150.000 học viên là người hành nghề chứng khoán và công chúng đầu tư, cung cấp đầy đủ và kịp thời nhu cầu nhân sự cho TTCK.

HÌNH 1. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN VỀ CHỨNG KHOÁN GIAI ĐOẠN 1998-T10/2021

image

Nguồn: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa trong công tác đào tạo, về tổ chức tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho TTCK, bên cạnh Trung tâm, UBCKNN còn ủy quyền cho 5 trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng trong cả nước được phép tham gia đào tạo (gồm 2 khóa học: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và TTCK và Khóa học Phân tích và đầu tư chứng khoán). Việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ chuyên môn cuối khóa vẫn do Trung tâm thực hiện. (Hình 2 dưới đây thể hiện kết quả do 5 trường thực hiện).

HÌNH 2: KẾT QUẢ ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ ỦY QUYỀN

GIAI ĐOẠN 2007-2021

image

Nguồn: Trung tâm NCKH&ĐTCK

2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho công chức, viên chức UBCKNN

    Hàng năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho công chức, viên chức UBCKNN mới tuyển dụng vào Ủy ban cũng như đã tuyển dụng luôn được Lãnh đạo Ủy ban đặc biệt quan tâm, nhằm không ngừng cập nhật, bồi dưỡng kiến thức trên nhiều khía cạnh về chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật xu thế, tình hình kinh tế xã hội cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức UBCKNN. Trung tâm với chức năng, nhiệm vụ được giao từ khi thành lập, hàng năm cũng đã và đang góp sức cho công tác đào tạo này.

    Từ năm 1998 đến nay, Trung tâm đã tổ chức được hơn 157 các khóa học bồi dưỡng kiến thức cho 3.815 cán bộ UBCKNN tham gia học. Các khóa học bồi dưỡng kiến thức tập trung vào các nội dung như: chuyên môn về chứng khoán và TTCK, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, thanh tra, giám sát, phiên dịch, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ báo chí, cập nhật kiến thức về kinh tế xã hội. Nhìn chung, các khóa học bồi dưỡng này rất thu hút sự quan tâm, tham gia học của các cán bộ, đáp ứng tốt nhu cầu của các cán bộ trong quá trình công tác.

3. Đào tạo Quản trị công ty

    Đây là chương trình dành cho các cán bộ quản lý trong các công ty đại chúng được Trung tâm triển khai từ năm 2009. Chương trình đào tạo này không ngừng được thay đổi nhằm phù hợp với nhu cầu đào tạo cũng như thông lệ quốc tế về đào tạo quản trị công ty, góp phần mang đến môi trường quản trị công ty tốt tại Việt Nam. Tính đến nay, Trung tâm đã đào tạo được 98 khóa với trên 5.067 học viên, là thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và các cán bộ quản lý khác trong các công ty cổ phần đại chúng.

Như vậy, công tác này cũng đã thu được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng công bố thông tin, quản trị công ty và nâng cao lòng tin của nhà đầu tư và cộng đồng xã hội.

HÌNH 3 : KẾT QUẢ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2009-T10/2021

imageNguồn: Trung tâm NCKH&ĐTCK

4. Tuyên truyền, phổ cập kiến thức cho công chúng đầu tư

Thị trường chứng khoán Việt Nam với đặc thù nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 90% trong cơ sở nhà đầu tư nên việc đào tạo nhà đầu tư luôn được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quan tâm, chú trọng ngay từ những ngày đầu xây dựng và vận hành thị trường. Công tác đào tạo nhà đầu tư hiện nay được Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán (NCKH&ĐTCK), đơn vị được UBCKNN giao làm đầu mối triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện theo ba hình thức chủ yếu sau:

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền: Phối hợp với các sở ban ngành địa phương trên cả nước, các công ty chứng khoán, các trường đại học, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, các khóa học miễn phí nhằm cung cấp cho công chúng đầu tư các kiến thức căn bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cập nhật các văn bản pháp lý, các sản phẩm đầu tư mới như: quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm và các vấn đề về quản trị công ty. Theo số liệu những năm gần đây từ năm 2013 đến hết 2020, Trung tâm đã tổ chức được 130 hội nghị, khóa đào tạo tuyên truyền về các chủ đề trên tại Hà Nội, Tp. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa… và đã thu hút được 22.753 học viên.

Tuyên truyền trên truyền hình: Tổ chức các buổi giảng, các buổi tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu kiến thức trên truyền hình giúp công chúng đầu tư nắm bắt và hiểu rõ hơn về các văn bản pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, các công cụ đầu tư, các sản phẩm đầu tư mới, các vấn đề về quản trị công ty mà nhà đầu tư quan tâm như quyền và nghĩa vụ của cổ đông… Từ năm 2013 đến 2020, Trung tâm đã phối hợp với các đài truyền hình thực hiện được 57 buổi tuyên truyền trên truyền hình trong đó có 45 buổi giảng và 12 buổi tọa đàm. Với các kết quả này, đây cũng là điều khẳng định sự cố gắng hết mình của Trung tâm trong việc tổ chức các chương trình trên truyền hình khi mà chi phí phát sóng truyền hình rất đắt đỏ đối nghịch với một khoản tiền được cấp rất hạn hẹp hoặc/nhiều khi là không có. (Phụ lục danh mục đính kèm).

Tài liệu phổ cập kiến thức: Trung tâm liên tục biên soạn các cuốn sổ tay, tờ rơi tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán để phát miễn phí cho công chúng đầu tư. Từ năm 2013 đến 2020: Trung tâm đã biên soạn được 23 tài liệu trong đó có 14 tờ rơi, 09 tài liệu tuyên truyền (Phụ lục danh mục đính kèm).

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, dịch vụ Internet càng ngày càng phát triển tạo nên một mạng thông tin báo chí điện tử sôi động có sức thu hút hàng triệu lượt người truy cập hàng ngày thì đào tạo qua website được xem là một công cụ vô cùng hiệu quả nhờ tính chất linh hoạt, không vị giới hạn về không gian và thời gian tiếp cận nhà đầu tư cũng như khả năng khai thác sự hỗ trợ của công nghệ. Kịp thời nắm bắt được điều đó, Trung tâm NCKH&ĐTCK với sự hỗ trợ của dự án LuxDev năm 2020 đã xây dựng một website dành riêng cho mục đích đào tạo nhà đầu tư tại địa chỉ: www.nhadautu.srtc.org.vn. Website này giúp trang bị cho nhà đầu tư những kiến thức cơ bản về đầu tư, tài chính, chứng khoán; các thông tin, kiến thức về thị trường và các sản phẩm đầu tư trên thị trường, bảo vệ nhà đầu tư, quản trị công ty, các sản phẩm đầu tư, đăng tải các video tuyên truyền trên truyền hình, các ấn phẩm tuyên được số hóa chuyển lên; tạo sự linh hoạt và thuận tiện cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận kiến thức; mở rộng phạm vi và gia tăng số lượng nhà đầu tư có thể tiếp cận với việc đào tạo.

HÌNH 4 : KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ CẬP KIẾN THỨC VỀ CK&TTCK (loại hình TT-PC KT tại chỗ) GIAI ĐOẠN 1998-2020

image Nguồn: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Tóm lại, công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức cho công chúng đầu tư theo các chủ đề, chủ điểm và gắn kèm với việc sử dụng đa dạng, linh hoạt các phương tiện, trang thiết bị, đã góp phần nâng cao được nhận thức của các tổ chức, cá nhân về TTCK nói chung, các sản phẩm đầu tư, vai trò của TTCK trong việc phát triển kinh tế xã hội; cung cấp kịp thời các thông tin chính xác cho nhà đầu tư và xã hội, tránh đưa thông tin không chính xác, giúp cho nhà đầu tư hiểu và từng bước dần biết cách lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp và quản lý rủi ro đầu tư của cá nhân.

5. Đào tạo nhu cầu xã hội khác:

Bên cạnh các chương trình đào tạo đã trình bày ở kể trên, Trung tâm còn cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn khác theo nhu cầu của các công ty và công chúng đầu tư. Bản chất của chương trình đào tạo theo nhu cầu này là những chương trình có thu phí. Trong thời gian qua, Trung tâm đã tổ chức được một số khóa như: Khóa Phân tích cơ bản cổ phiếu, Phân tích kỹ thuật; khóa đào tạo về các sản phẩm mới trên thị trường; và khóa Tập huấn trở thành công ty đại chúng. .v.v. Tuy kết quả còn ít nhưng cũng bổ sung thêm một hướng đi khác cho Trung tâm.

F:\Thanh Thuy\Tin CBTT\NAM 2017\THANG 12\5.12.2017 - Ky niem 20 nam thanh lap SRTC\Anh chon dua vao bai\IMG_2336-web.jpg

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện lãnh đạo SRTC ông Hoàng Mạnh Hùng, Giám đốc

  Định hướng cho giai đoạn tiếp theo

Kể từ khi thành lập UBCKNN đến nay, TTCK đã hoạt động an toàn, ổn định, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn và thu được nhiều kết quả tốt. Một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của ngành chứng khoán Việt Nam chính là nguồn nhân lực hoạt động trên TTCK. Đội ngũ công chức, viên chức UBCKNN/ngành đã đảm bảo được trình độ và năng lực để giúp UBCKNN hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao trong công tác phát triển, quản lý giám sát TTCK; Được trang bị kiến thức cập nhật, kinh nghiệm từ các thị trường phát triển để theo kịp sự phát triển của thị trường cả về chiều rộng (đối tượng quản lý, quy mô thị trường, khối lượng giao dịch, các loại sản phẩm và dịch vụ CK.v.v.) và chiều sâu (mức độ phức tạp, tinh vi và tiềm ẩn các rủi ro, biến động khó lường của thị trường); và đảm bảo điều kiện năng lực công tác khi hội nhập với thị trường quốc tế.

Nguồn nhân lực ngành có được kết quả đó, cũng chính là một phần công sức, nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể đội ngũ cán bộ Lãnh đạo và chuyên môn của Trung tâm qua các thời kỳ trong việc liên tục xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ, hoạt động đào tạo cho nguồn nhân lực của thị trường. Có thể nói, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ nguồn nhân lực TTCK Việt Nam; Là một trong các đơn vị hàng đầu về đào tạo chứng khoán, địa điểm tin cậy trong đào tạo chuyên môn về chứng khoán và TTCK cho người hành nghề và công chúng đầu tư cũng như đào tạo về quản trị công ty dành cho các công ty đại chúng; cung cấp cho TTCK Việt Nam đội ngũ nhân lực có chất lượng về chuyên môn, trình độ nghiệp vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán của Trung tâm vẫn còn những hạn chế nhất định, cần khắc phục trong thời gian tới. Các thách thức chính đối với Trung tâm trong giai đoạn 2021-2030 bao gồm: việc lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với Trung tâm trong giai đoạn mới 2021-2030, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực quản trị của Trung tâm, tăng cường mạng lưới hợp tác với đội ngũ giảng viên kiêm chức/thỉnh giảng của Trung tâm nhằm tăng cường chất lượng các khóa đào tạo, triển khai các phương thức đào tạo mới, đa dạng phục vụ người hành nghề và công chúng đầu tư, tăng cường số hóa hoạt động đào tạo của Trung tâm đáp ứng yêu cầu mới và trong bối cảnh còn nhiều thách thức từ dịch bệnh covid. (từ đơn vị sự nghiệp công lập một phần tiến tới tự chủ toàn phần).

  Định hướng của Trung tâm trong giai đoạn tới

  Với mục tiêu tiếp tục hướng đến xây dựng Trung tâm thành đơn vị hàng đầu về đào tạo người hành nghề chứng khoán ở Việt Nam, các định hướng mang tính trọng tâm được Trung tâm đưa ra bao gồm:

Về chương trình đào tạo, Giảng viên và Hình thức đào tạo:

Xây dựng nội dung đào tạo người hành nghề chứng khoán theo hướng tập trung đào tạo kiến thức, các kỹ năng, đào tạo thực hành qua các công cụ hỗ trợ hiện đại về các loại sản phẩm và dịch vụ mà các tổ chức kinh doanh chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư;

+ Xây dựng và triển khai đào tạo chương trình đào tạo thường xuyên dành cho người hành nghề chứng khoán nhằm cập nhật kiến thức về các sản phẩm mới, hệ thống giao dịch trên thị trường cũng như cập nhật các quy định pháp lý về chứng khoán và TTCK theo quy định của Pháp luật thông qua các khóa tập huấn hàng năm;

+ Xây dựng bộ khung chương trình đào tạo chuẩn của Việt Nam về chứng khoán và TTCK, hướng đến hài hòa với chuẩn mực chung về chứng chỉ hành nghề chứng khoán của TTCK các nước trong khu vực và trên thế giới;

+ Tăng cường số lượng, chất lượng Giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo; tăng cường đội ngũ các chuyên gia quốc tế, chuyên gia của các tập đoàn kinh tế lớn, thành viên thị trường có uy tín tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo;

+ Đa dạng hóa hình thức đào tạo người hành nghề, trong đó tập trung xây dựng và triển khai đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa; khai thác và sử dụng tốt Hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến LMS (Learning Management System)

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế song phương, đa phương về nghiên cứu và đào tạo. Hướng tới hài hòa với thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới về chuẩn mực đào tạo người hành nghề, tiến tới sự công nhận chung về chứng chỉ hành nghề giữa các quốc gia trước mắt là các quốc gia trong khu vực ASEAN; Tích cực và chủ động tham gia hội nhập, liên kết với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học; Đồng thời Kết nối, tạo mạng lưới thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển thị trường vốn, TTCK nhằm hỗ trợ Trung tâm trong việc chuyển giao công nghệ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ giảng viên cũng như cho nguồn nhân lực TTCK trong tương lai.

Sau 25 năm xây dựng và phát triển TTCK, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo các cấp, Trung tâm đã và đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong, đóng góp ngày càng nhiều hơn trong sự nghiệp phát triển chung của TTCK Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực về chứng khoán và TTCK nói riêng.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán

Các tin khác