Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, Vụ Tài vụ - Quản trị luôn đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần trách nhiệm, cố gắng khắc phục khó khăn và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
13/08/2020

        

Vụ Tài vụ - Quản trị luôn quán triệt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng; kịp thời phổ biến, hướng dẫn công chức thực hiện công tác bình xét khen thưởng thường xuyên và đột xuất theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

  Công tác phát hiện và nhân rộng, học tập các gương điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng được Vụ Tài vụ - Quản trị tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng các biện pháp thiết thực, cụ thể.

Hội đồng thi đua khen thưởng tại Vụ Tài vụ - Quản trị bao gồm Ban Lãnh đạo, Chi ủy, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Vụ và 01 chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng là Thư ký hội đồng. Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm, hướng dẫn, tổng hợp và bình xét khen thưởng đối với công chức, tập thể trong đơn vị. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBCKNN, hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tại Vụ Tài vụ - Quản trị về cơ bản công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần quan trọng đảm bảo hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng. Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức làm công tác thi đua khen thưởng phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn của chuyên viên. Công tác công nhận sáng kiến và bình xét thi đua khen thưởng được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo chính để đánh giá. Tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng có đóng góp, thành tích tiêu biểu, có tác động nêu gương, góp phần tích cực trong việc khích lệ công chức, người lao động của Vụ Tài vụ - Quản trị phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, quy trình và thủ tục bình xét, khen thưởng theo quy định đôi khi còn chậm vì phải qua nhiều bước và thường được tiến hành vào đợt bình xét cuối năm do đó chưa khen thưởng và động viên kịp thời, chủ yếu là khen theo niên hạn, việc khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất không nhiều.

image

Vụ Tài vụ - Quản trị với vai trò là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thực hiện tốt các mặt công tác được giao, góp phần phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo UBCKNN, đóng góp vào thành tích chung cơ quan UBCKNN trong thời gian qua. Vụ Tài vụ - Quản trị cơ cấu thành 03 tổ công tác, gồm: Tổ Kế hoạch Tài chính; Tổ Tài vụ và Tổ Quản trị với tổng số công chức là 27 người.

Chức năng, nhiệm vụ: Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản, trang bị tài sản, phương tiện làm việc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp II theo quy định về quản lý ngân sách Nhà nước; Thẩm tra báo cáo quyết toán tài chính năm của các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Thẩm định, trình duyệt dự án đầu tư; Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đầu tư theo phân cấp, ủy quyền của Bộ Tài chính; Thực hiện vai trò là chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp III của cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách; thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán và các nguồn thu khác theo quy định; Thực hiện công tác quản trị tại trụ sở cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy cơ quan, nội quy phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn, vệ sinh trụ sở; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, lễ tân, y tế, công tác xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc; quản lý và điều hành đội xe ô tô; tổ chức quản lý cơ sở vật chất và tài sản công, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định; Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Trong 5 năm qua, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do UBCKNN phát động, các tập thể, cá nhân thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị luôn đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần trách nhiệm, cố gắng khắc phục khó khăn và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện trên các mặt công tác cụ thể như sau:

Trong công tác tham mưu cho Ban Lãnh đạo UBCKNN, Vụ Tài vụ - Quản trị đã tham mưu cho Ban Lãnh đạo chỉ đạo phương án phân bổ dự toán ngân sách: Kinh phí hành chính, sự nghiệp, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBCKNN và đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý tài chính của ngành chứng khoán nói chung và ngành Tài chính nói riêng.

Vụ Tài vụ - Quản trị luôn theo dõi, bám sát tiến độ thực hiện công việc của các đơn vị, chủ động đôn đốc các đơn vị thuộc UBCKNN hoàn thành công việc đảm bảo theo đúng tiến độ; cập nhật thông tin, tiến độ các công việc của UBCKNN để báo cáo Lãnh đạo UBCKNN có ý kiến chỉ đạo kịp thời, đồng thời thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBCKNN, Lãnh đạo Bộ Tài chính đến các đơn vị dự toán để triển khai thực hiện kịp thời.

Về công tác phối hợp, Vụ Tài vụ - Quản trị đã làm tốt nhiệm vụ là đầu mối trong việc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (đặc biệt là sự phối hợp với Cục Kế hoạch Tài chính - Bộ Tài chính, Công an phòng cháy, chữa cháy và các đơn vị hữu quan có liên quan), các đơn vị thuộc UBCKNN trong việc đảm bảo đúng tiến độ dự án xây dựng trụ sở làm việc 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội và triển khai kết quả thực hiện chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động giai đoạn 2009 – 2020 và phương án cơ chế quản lý tài chính và biên chế giai đoạn 2021 – 2025 của UBCKNN. Đồng thời đưa ra các ý kiến tham mưu góp phần đẩy nhanh tiến độ công việc chung của UBCKNN.

Trong công tác Đảng, đoàn thể, Chi bộ Vụ Tài vụ - Quản trị luôn quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức thuộc đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh chương trình hành động hàng năm của ngành Tài chính và UBCKNN; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc. Tích cực triển khai việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề, hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục hồ sơ kết nạp đảng viên theo quy định.

Vụ Tài vụ - Quản trị đã phối hợp tốt với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức thành công các cuộc liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm thành lập UBCKNN, kỷ niệm hoạt động thị trường chứng khoán và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Công tác thanh niên luôn được quan tâm, các đoàn viên đã tham gia tích cực vào phong trào chung của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như thể thao, văn nghệ, dã ngoại.

Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, ghi nhận các kết quả đã đạt được, Tập thể và các cá nhân của Vụ Tài vụ - Quản trị đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: 02 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng nhì, 02 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng ba và 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Tập thể Vụ Tài vụ - Quản trị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc liên tục hàng năm; 03 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính; 30 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính… và nhiều danh hiệu khác. Như vậy có thể thấy, các phong trào thi đua đã có hiệu quả và tác động tích cực, góp phần giúp Vụ Tài vụ - Quản trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Để có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo UBCKNN, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các đơn vị thuộc UBCKNN và sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Vụ Tài vụ - Quản trị, qua đó, Vụ Tài vụ - Quản trị đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau:

- Giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trong tập thể Vụ Tài vụ - Quản trị; Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Công tác chỉ đạo điều hành rõ ràng, thông xuốt từ trên xuống dưới, phát huy dân chủ, luôn quán triệt nhiệm vụ được giao đến từng tổ và từng cán bộ công chức, người lao động thuộc đơn vị ngay từ đầu năm.

- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng vào thực tiễn công tác. Đồng thời, đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến các quy trình, quy chế và áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn công tác của đơn vị.

- Tổ chức và tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do UBCKNN và Bộ Tài chính phát động nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao hàng năm.

- Vụ Tài vụ - Quản trị luôn quan tâm, động viên công chức đơn vị không ngừng học hỏi, tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ công chức trong đơn vị có tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, có năng lực quản lý, điều hành.

Vụ TVQT - UBCKNN

Các tin khác