Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương thể hiện quyết tâm chính trị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
13/12/2021

Ngày 09 tháng 12, Hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Toàn văn của Kết luận số 21-KL/TW.

Các tin khác