Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
UBCKNN ban hành Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua của Bộ Tài chính giai đoạn 2021 – 2025 tại UBCKNN
04/01/2022

  

Thực hiện Quyết định số 2110/QĐ-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua của Bộ Tài chính giai đoạn 2021 – 2025 với khẩu hiệu “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị tài chính quốc gia đảm bảo an toàn, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo định hướng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phê duyệt Quyết định số 53/QĐ-UBCK ngày 24 tháng 01 năm 2022 ban hành Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua của Bộ Tài chính giai đoạn 2021 – 2025 tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việc triển khai phong trào thi đua nhằm đạt được các mục đích, yêu cầu cụ thể như sau:

1. Thường xuyên, liên tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Tài chính về công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; gắn thi đua với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ động nghiên cứu, đề ra giải pháp phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, bảo đảm phong trào thi đua thực sự nghiêm túc, đồng bộ, xuyên suốt, sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Làm cho thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi đơn vị và cá nhân, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng hiện đại, phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg; chủ động phát hiện, nhân rộng các điển hình trong tổ chức phong trào thi đua và đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Quan tâm hơn nữa đến các đối tượng khen thưởng là các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp.

Để thực hiện được những mục đích, yêu cầu nêu trên, Kế hoạch đã cụ thể hóa các nội dung, giải pháp bao gồm:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng

a) Thường xuyên tuyên truyền đến toàn thể các đơn vị và công chức, viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW và Chỉ thị số 19/CT-TTg, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Kịp thời phổ biến khi có các chủ trương, chính sách và quy định mới của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng và ghi nhận, hướng dẫn hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện hệ thống các quy định khi có các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

2. Phát động, tổ chức, triển khai phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung, chỉ tiêu thi đua và chủ đề thi đua của Bộ Tài chính Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị tài chính quốc gia đảm bảo an toàn, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo định hướng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

a) Cấp ủy đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường quán triệt và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát động, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội đồng thi đua khen thưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai phong trào thi đua tập trung vào các nội dung góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2020 - 2025, cụ thể như sau:

Hoàn thiện hệ thống pháp lý và cơ chế, chính sách bảo đảm tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại thị trường chứng khoán, bao gồm: nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm, thúc đẩy sức cầu cho thị trường trên cơ sở thu hút tham gia của nhà đầu tư trong và ngoài nước; tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh; hoàn tất tái cấu trúc tổ chức thị trường, kết hợp với hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường; tăng cường năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; chủ động hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng và phát triển công nhệ thông tin nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán; nâng cao hiệu quả công tác tài chính nội ngành; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề kinh doanh chứng khoán.

b) Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Thực hiện phát động, triển khai phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia và tiêu chí đánh giá thi đua. Chống mọi biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích trong tổ chức phong trào thi đua.

Phong trào thi đua cần có nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, thực hiện. Cùng với việc phát động, tổ chức phong trào thi đua hằng năm, căn cứ nhiệm vụ trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể để phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhằm tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, yếu kém. Rà soát, đánh giá những phong trào thi đua còn hình thức, chưa thiết thực để điều chỉnh cho phù hợp.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả phong trào thi đua và thực hiện bình xét, đề nghị khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua.

3. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt

a) Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến được coi là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025; được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Định kỳ hàng năm hoặc ngay khi phát hiện thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác và đời sống của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, đơn vị chủ động thông báo gương điển hình tiên tiến về Vụ Tổ chức cán bộ để kịp thời khen thưởng và tuyên dương.

Kịp thời tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tấm gương trong phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; gương người tốt, việc tốt.

b) Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua.

Cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tạp chí Chứng khoán có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến; kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến.

Tăng cường ứng dụng công nghệ, truyền thông số; sử dụng kết hợp hài hòa, phong phú các hình thức tuyên truyền.

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

a) Thực hiện khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định để khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đề cao trách nhiệm của Người đứng đầu trong công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

b) Phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp. Tập trung giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến (nếu có).

c) Chủ động khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân người nước ngoài có nhiều đóng góp trong việc củng cố, xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân sách giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

d) Tăng cường chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng

a) Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên trong việc tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc phát động, chỉ đạo, đánh giá kết quả tổ chức, triển khai các phong trào thi đua; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra giám sát việc triển khai các phong trào thi đua, việc thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và giai đoạn.

b) Tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nâng cao năng lực chỉ đạo và vai trò quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

c) Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn, thống nhất; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị tốt, bản lĩnh, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng và có khả năng tổ chức vận động, thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

6. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

a) Tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn bản quy định, hướng dẫn về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng của các Bộ, ban, ngành. Thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính không phù hợp trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện nghiêm việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên các phương tiện thông tin truyền thông, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác khen thưởng.

b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng, công tác lưu trữ phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin, thống kê, báo cáo về thi đua, khen thưởng.

7. Phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung cao độ, thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

a) Thường xuyên quán triệt và tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, do Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính phát động ban hành kèm theo Quyết định số 2014/QĐ-BTC ngày 18/10/2021 của Bộ Tài chính. Các đơn vị tổ chức hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua với chủ đề, nội dung phù hợp, thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, huy động các nguồn lực, động viên, khích lệ toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp về lĩnh vực tài chính - ngân sách để khắc phục những vấn đề khó khăn, cấp bách do đại dịch COVID-19 gây ra.

b) Khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “mục tiêu kép”: vừa đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021 – 2025. Các đơn vị chủ động phát hiện, đề xuất khen thưởng và tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích để động viên, khích lệ kịp thời (không đợi hết dịch mới khen thưởng). Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn (trong toàn ngành, toàn quốc) thì đề nghị khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước; đặc biệt quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm. Thực hiện phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống Covid-19, không hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

    Để tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả thực chất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phân công trách nhiệm cụ thể của các đơn vị thuộc và trực thuộc, đặc biệt là vai trò của Thủ trưởng đơn vị. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị phải lấy kết quả tham gia Phong trào thi đua này là một trong các tiêu chí khi đánh giá thi đua và xét khen thưởng. Tại thời điểm sơ kết và tổng kết, các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào thi đua sẽ được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn, trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng.

UBCKNN

Các tin khác