Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII
26/04/2021

Nhằm kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống, ngày 19/4/2021, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

C:\Users\USER\Pictures\HN NQTW XIII 1.jpg

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phổ biến, quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng XIII.

Tại Hội nghị đã triển khai quán triệt 2 chuyên đề chính, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”; Chuyên đề Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

C:\Users\USER\Pictures\HN NQTW XIII2.jpgQuang cảnh Hội nghị

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Đại hội, từ đó triển khai thực hiệu quả, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị. Qua đó, cũng tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống./.

 

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯƠC

 
 

Các tin khác