Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
16/12/2014

  Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBCK về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Quyết định số 588/QĐ-UBCK ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ UBCKNN.

  Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ UBCKNN do ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy UBCKNN, Phó Chủ tịch UBCKNN làm Trưởng ban; Ông Đào Lê Minh, Phó Bí thư Đảng ủy UBCKNN, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Phó ban.

  Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ UBCKNN có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch UBCKNN thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ UBCKNN, cụ thể: Nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo UBCKNN về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ và công tác cán bộ nữ ở cơ quan trong lĩnh vực quản lý Nhà nước; giúp lãnh đạo trong việc tổ chức, phối hợp giữa các Vụ, Cục, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai, thực hiện và tuyên truyền phổ biến, vận động công chức, viên chức thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ đơn vị và lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị trình Chủ tịch UBCKNN xem xét, quyết định.

  Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ UBCKNN còn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ và hàng năm, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hàng năm, giữa nhiệm kỳ và nhiệm kỳ theo quy chế; đề nghị Chủ tịch khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể đơn vị trong ngành có thành tích trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Cơ quan UBCKNN thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ; thực hiện chế độ báo cáo với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Tài chính và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo định ký 6 tháng hoặc theo yêu cầu về tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Cơ quan UBCKNN, thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ do Chủ tịch UBCKNN giao.

  Chủ tịch cũng đã quyết định thành lập Tổ giúp việc gồm 3 thành viên đến từ 3 đơn vị chức năng có liên quan, do một công chức có kinh nghiệm của Vụ Tổ chức cán bộ làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ UBCKNN.

(UBCKNN)

Các tin khác