Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Quyết tâm thư của ngành Tài chính tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV năm 2015
14/08/2015

  Nhân dịp Đại Hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV năm 2015, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết tâm thư của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính.

http://mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1750629.JPG

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn thay mặt cán bộ công chức, viên chức
ngành Tài chính nêu Quyết Tâm Thư tại Đại Hội thi đua yêu nước ngành Tài chính
lần thứ IV năm 2015

Toàn văn nội dung:

QUYẾT TÂM THƯ

CỦA ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TÀI CHÍNH LẦN THỨ IV

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, ngành Tài chính long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV.

Về dự Đại hội có trên 700 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các thế hệ cán bộ tài chính; các tập thể và cá nhân Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; đại diện các Chiến sỹ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 – 2015. Đặc biệt, Đại hội đã vinh dự được đón các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đến dự, cổ vũ và động viên.

Đại hội đã tổng kết 5 năm (2011 - 2015) công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ thị, chương trình, kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đại hội nhất trí khẳng định công tác thi đua, khen thưởng của ngành trong 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều đổi mới; vai trò, tác dụng của công tác thi đua khen thưởng đã được nâng cao; nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua đã được cải tiến; công tác sơ kết, tổng kết đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng đã đi vào nền nếp, qua đó khơi dậy được tinh thần phấn khởi, lao động sáng tạo, cống hiến của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tạo được động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính- ngân sách được giao hàng năm và trong cả giai đoạn; đồng thời cũng thẳng thắn nhận thấy những tồn tại, hạn chế và rút ra được những bài học kinh nghiệm cho các năm tiếp theo.

Đại hội đã tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm hay, nhiều bài học quý và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị về tài chính - ngân sách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Hướng đến Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV kính gửi các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân cả nước lời hứa quyết tâm của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính:

1- Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, ra sức thi đua học tập, công tác, rèn luyện đạo đức cách mạng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị về tài chính- ngân sách, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2- Quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển tài chính; trước mắt là thực hiện có hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển thị trường tài chính; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách, quản lý tài sản công, quản lý dự trữ quốc gia, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý giá phù hợp với cơ chế thị trường; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, chống mọi biểu hiện tiêu cực, lãng phí; xây dựng và thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài chính công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

4- Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nền tài chính quốc gia phát triển lành mạnh, ổn định và vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

5- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, làm cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH

Các tin khác