Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (CQ UBCKNN) tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII
29/03/2021

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 09-KH/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 23/3/2021 của Đảng bộ Bộ Tài chính về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, trong 2 ngày từ 27 - 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu số 7 của Bộ Tài chính – Điểm cầu UBCKNN có Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Lãnh đạo UBCKNN, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy CQ UBCKNN, Lãnh đạo cấp ủy các chi bộ khu vực phía bắc thuộc Đảng bộ CQ UBCKNN.

image

Toàn cảnh điểm cầu tại UBCKNN

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp. Nhằm giúp cán bộ đảng viên của Đảng bộ CQ UBCKNN nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua đó tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đề ra. Cũng như góp phần tăng ường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

image

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, cổ vũ toàn đảng toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước. Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiên định và đổi mới; giữa kế thừa và phát triển. Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn đảng toàn dân thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị yêu cầu, việc triển khai nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, phát triển tư duy lý luận của Đảng. Nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ và nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong 2 ngày, Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề gồm:

1. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội XIII của Đảng;

2. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình tại Đại hội XIII của Đảng;

3. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

4. Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam;

5. Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

 

Đảng ủy Cơ quan UBCKNN

Các tin khác