Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM
07/04/2021

Ngày 06/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM liên quan đến nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Lê Xuân Tiến, Tổng Giám đốc.

UBCKNN

Các tin khác