Skip to content
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền - chứng khoán cơ sở VRE (Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.10) của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
06/01/2021

  

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền “Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.10” - chứng khoán cơ sở VRE, ngày đáo hạn: 22/09/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty) theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty. Theo đó, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.

UBCKNN

Các tin khác