Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Fides Investment Management Co., Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh
23/11/2020

Ngày 20/11/2020, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy chứng nhận điều chỉnh số 11/GCN-UBCK điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại Công ty Fides Investment Management Co., Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh số 07/UBCK-GCN ngày 22 tháng 5 năm 2012 với nội dung như sau:

- Trưởng Văn phòng đại diện: Bà Lim Okkyung

Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các tin khác