Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phân phối chứng quyền STB/5M/SSI/c/Eu/Cash-08 của CTCP Chứng khoán SSI
21/10/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-08 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm số 1749/2020/CV-SSIHO ngày 13/10/2020 của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.

UBCKNN

Các tin khác