Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (Chứng quyền FPT/8M/SSI/C/EU/Cash-08) cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI
21/10/2020

Ngày 20/0/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 241/GCN-UBCK cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần chứng khoán SSI gồm các nội dung như sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền FPT/8M/SSI/C/EU/Cash-08

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: FPT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần FPT

Số lượng chào bán: 5.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 8 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác