Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A2 của Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt
21/10/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A2 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm số 538/2020/CV-IB.VCSC của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.


Các tin khác