Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN điều chỉnh Giấy chứng nhận của Văn phòng đại diện Công ty Shinhan Investment Corp
15/10/2020

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy chứng nhận số 10/GCN-UBCK điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 13/GCN-UBCK ngày 16/06/2010 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Shinhan investment Corp với nội dung như sau:

Trưởng đại diện: Phan Khánh Hoàng.

UBCKNN

Các tin khác