Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
29/09/2020

Ngày 28 tháng 9 năm 2020 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 63/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 12/GPHĐKD ngày 20 tháng 5 năm 2003 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên: Lương Ngọc Quý

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

UBCKNN

Các tin khác