Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Quận 3 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
28/10/2013

  

  Ngày 23/10/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 659/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Quận 3 số 731/QĐ-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng ngày 10/11/2008 với nội dung như sau:

  Người đứng đầu Chi nhánh: Ông Nguyễn Trung Kiên.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác