Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Daiwa Corporate Investment Asia Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh
04/10/2013

Ngày 4/10/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 4/GCN-UBCK điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 11/UBCK-GCN ngày 19/2/2009 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Văn phòng đại diện của Công ty Daiwa Corporate Investment Asia Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung sau:

Địa điểm trụ sở chính: Phòng 607, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác