Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Chứng khoán Everest
14/09/2021

Ngày 13/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 78/GPĐC-UBCK của CTCP Chứng khoán Everest với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ: 630.004.000.000 đồng

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác