Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận đựơc báo cáo kết quả phân phối 03 chứng quyền của CTCP Chứng khoán Bản Việt
10/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phân phối đợt chào bán bổ sung 03 chứng quyền của CTCP Chứng khoán Bản Việt (Công ty). Theo báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối như sau:

STT

Tên chứng quyền

Số chứng quyền đã được phân phối

1

Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A2

777.900

2

Chứng quyền STB/VCSC/M/Au/T/A1

405.000

3

Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A2

0

UBCKNN

Các tin khác