Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
05/01/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó số chứng quyền đã phân phối cho từng mã chứng quyền cụ thể như sau:

STT

Tên chứng quyền

Số chứng quyền đã được phân phối

1

STB-HSC-MET02

3,070,000

2

TCB-HSC-MET07

0

3

VPB-HSC-MET08

221,000

4

VRE-HSC-MET08

10,000

5

ACB-HSC-MET01

220,000

6

PNJ-HSC-MET05

55,000

7

VHM-HSC-MET07

0

8

HPG-HSC-MET08

38,000

9

FPT-HSC-MET09

0

10

MBB-HSC-MET09

0

11

MWG-HSC-MET10

0

12

TPB-HSC-MET01

10,000

UBCKNN

Các tin khác