Skip to content
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp 10 Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt
19/11/2021

Ngày 18/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp 10 Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt gồm các nội dung như sau (đính kèm).

UBCKNN

Các tin khác