Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/9M/05 của Công ty TNHH chứng khoán ACB
18/01/2021

  

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/9M/05 của Công ty TNHH chứng khoán ACB (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đề ngày 08/01/2021 của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 999.900 chứng quyền.

UBCKNN

Các tin khác