Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)
16/06/2021

Ngày 15/6/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký ban hành Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 49/UBCK-GP ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam). Nội dung như sau:

- Vốn điều lệ: 92.000.000.000 đồng (Chín mươi hai tỷ đồng)

Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác