Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
08/10/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty). Theo đó, kết quả phân phối như sau:

TT

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Kỳ hạn (tháng)

Tổng số chứng quyền đã được phân phối

1

Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.11

VIC

7

10.000

2

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08

VHM

7

10.000

3

Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.12

VRE

7

0

4

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10

VNM

7

0

5

Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12

MSN

7

0

6

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13

HPG

7

10.000

7

Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.03

PDR

7

0

8

Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.07

NVL

7

0

9

Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.06

KDH

7

0

10

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.13

STB

7

0

11

Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.08

HDB

7

0

12

Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.07

VJC

7

0

UBCKNN

Các tin khác