Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành Quyết định sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh cho Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam
29/07/2021

Ngày 29/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBCK sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh số 759/QĐ-UBCK cho Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam với nội dung như sau:

Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Vũng Tàu của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam số 759/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/9/2019 với nội dung như sau:

Người đứng đầu chi nhánh:

- Họ và tên: Đinh Thị Thu Cúc

- Chức danh: Giám đốc Chi nhánh

- Sinh ngày: 14/7/1984; Quốc tịch: Việt Nam

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác