Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung một số chứng quyền đã phát hành đợt 4 năm 2021 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
11/01/2022

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung một số chứng quyền đã phát hành đợt 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty). Theo đó, kết quả phân phối như sau:

TT

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Ngày đáo hạn

Tổng số chứng quyền đã được phân phối

1

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08

VHM

27/4/2022

0

2

Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.12

VRE

27/4/2022

0

3

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10

VNM

27/4/2022

0

4

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13

HPG

27/4/2022

0

5

Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.07

NVL

27/4/2022

0

UBCKNN

Các tin khác