Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho CTCP Chứng khoán VNDirect
23/09/2021

Ngày 22/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, cụ thể như sau:

TT

Số giấy phép

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Số lượng chào bán

Tỷ lệ chuyển đổi

Thời hạn (tháng)

1

187/GCN-UBCK

Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2021.2

FPT

6.000.000

12:1

4

2

188/GCN-UBCK

Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2021.2

HPG

7.000.000

5:1

4

3

189/GCN-UBCK

Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2021.2

MBB

3.000.000

4:1

4

4

190/GCN-UBCK

Chứng quyền.MSN.VND.M.CA.T.2021.2

MSN

4.000.000

12:1

4,3

5

191/GCN-UBCK

Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2021.2

MWG

3.000.000

12:1

4

6

192/GCN-UBCK

Chứng quyền.PNJ.VND.M.CA.T.2021.2

PNJ

2.000.000

14:1

4,3

7

193/GCN-UBCK

Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2021.2

STB

3.000.000

3:1

4,3

8

194/GCN-UBCK

Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2021.2

TCB

4.000.000

7:1

4,3

9

195/GCN-UBCK

Chứng quyền.VHM.VND.M.CA.T.2021.2

VHM

6.000.000

10:1

4,3

10

196/GCN-UBCK

Chứng quyền.VPB.VND.M.CA.T.2021.2

VPB

3.000.000

7:1

4

11

197/GCN-UBCK

Chứng quyền.VRE.VND.M.CA.T.2021.2

VRE

3.000.000

4:1

4

UBCKNN

Các tin khác