Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của CTCP chứng khoán Bản Việt
22/07/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối 04 chứng quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối như sau:

Stt

Tên chứng quyền

Số chứng quyền

đã được phân phối

1

Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A3

573.500

2

Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A2

1.000.000

3

Chứng quyền STB/VCSC/M/Au/T/A2

0

4

Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A4

205.000

UBCKNN

Các tin khác