Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/cash/12M/04 của Công ty TNHH chứng khoán ACB
10/06/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/cash/12M/04 của Công ty TNHH chứng khoán ACB (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đề ngày 01/06/2021 của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.

UBCKNN

Các tin khác