Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
01/06/2021

Ngày 01/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 21/GCN-UBCK cho Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt chỉ được phép phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối đã thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện phân phối.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác