Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP quản lý quỹ đầu tư MB
10/05/2022

Ngày 10/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 21/UBCK-GP ngày 15/11/2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB với nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: bà Nguyễn Thị Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác