Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền - chứng khoán cơ sở ACB kỳ hạn 4 tháng của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
28/09/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền CACB01MBS21CE - chứng khoán cơ sở ACB kỳ hạn 4 tháng của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 2.267.700 chứng quyền.

UBCKNN

Các tin khác