Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ ETF KIM Growth VN30
07/12/2021

Ngày 07/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 52/GCN-UBCK cho Quỹ ETF KIM Growth VN30 do công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ quỹ: 71.000.000.000 VNĐ (bảy mươi mốt tỷ đồng)

- Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)

- Số lượng chứng chỉ quỹ: 7.100.000 (bảy triệu một trăm nghìn) chứng chỉ quỹ

- Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ hoán đổi danh mục (Quỹ ETF).

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác