Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của Công ty TNHH Chứng khoán ACB
02/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (Công ty). Theo đó, kết quả phân phối như sau:

TT

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Kỳ hạn (tháng)

Tổng số chứng quyền đã được phân phối

1

Chứng quyền VHM/ACBS/Call/EU/Cash/9M/11

VHM

9

1.586.700

  UBCKNN

Các tin khác