Skip to content
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối 05 chứng quyền của Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt
22/09/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối 05 chứng quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối như sau:

Stt

Tên chứng quyền

Số chứng quyền

đã được phân phối

1

Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A5

281.000

2

Chứng quyền MSN/VCSC/M/Au/T/A3

70.000

3

Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A4

36.000

4

Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A4

128.000

5

Chứng quyền TCB/VCSC/M/Au/T/A3

70.000

UBCKNN

Các tin khác