Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam
09/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam ( viết tắt là: Công ty IVAM). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty IVMA đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định điểm b khoản 4 Điều 187 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

2. Yêu cầu công ty IVMA thực hiện theo đúng phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-IVAM ngày 23/03/2021.

UBCKNN

Các tin khác