Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 6 năm 2022 cho CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
23/06/2022

  Ngày 23/6/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 6 năm 2022 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, cụ thể như sau:

TT

Số giấy phép

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Số lượng chào bán

Tỷ lệ chuyển đổi

Thời hạn (tháng)

1

173/GCN-UBCK

Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.01

TPB

1.500.000

10:1

4

2

174/GCN-UBCK

Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.02

TPB

1.500.000

10:1

9

3

175/GCN-UBCK

Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.13

HDB

4.000.000

5:1

9

4

176/GCN-UBCK

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.22

HPG

10.000.000

10:1

9

5

177/GCN-UBCK

Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.10

KDH

4.000.000

8:1

9

6

178/GCN-UBCK

Chứngquyền.MSN.KIS.M.CA.T.17

MSN

4.000.000

20:1

9

7

179/GCN-UBCK

Chứngquyền.NVL.KIS.M.CA.T.13

NVL

5.000.000

16:1

9

8

180/GCN-UBCK

Chứngquyền.PDR.KIS.M.CA.T.08

PDR

4.000.000

16:1

9

9

181/GCN-UBCK

Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.03

POW

5.000.000

5:1

9

10

182/GCN-UBCK

Chứngquyền.STB.KIS.M.CA.T.20

STB

10.000.000

5:1

9

11

183/GCN-UBCK

Chứngquyền.VHM.KIS.M.CA.T.14

VHM

10.000.000

16:1

9

12

184/GCN-UBCK

Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.11

VJC

4.000.000

20:1

9

13

185/GCN-UBCK

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.15

VNM

4.000.000

16:1

9

14

186/GCN-UBCK

Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.19

VRE

10.000.000

8:1

9

UBCKNN

Các tin khác