Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT do công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam quản lý
22/06/2022

Ngày 21/6/2022, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 172/GCN-UBCK cho Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT do công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam quản lý với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ quỹ: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng)

- Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn đồng)

- Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ hoán đổi danh mục (Quỹ ETF).

Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác